OVERIGE INFORMATIE

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn met de grootste zorgvuldigheid geschreven. Enerzijds om aan de klanten van F€®®Y tekent te kunnen aangeven wat F€®®Y tekent voor (product)kwaliteit levert, maar anderzijds om helder ze zijn wat je van F€®®Y tekent kan verwachten.

Voorwaarden_Ferry_Tekent

Algemene voorwaarden F€®®Y tekent

F€®®Y tekent is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74279076 en is gevestigd op Goudseweg 81 te (2411 HH) Bodegraven.

Artikel 1 – Begrippen

1. F€®®Y tekent is een handelsnaam van Eenmanszaak Ferry Tekent. Naast deze handelsnaam voert de eenmanszaak ook de handelsnamen “De Tekenende Accountant”, “The Drawing Auditor” & “The Drawditor”.

2. F€®®Y tekent tevens inhoudende derden die door en/of namens F€®®Y tekent zijn ingehuurd.

3. Opdrachtgever: degene die een overeenkomst met F€®®Y tekent aangaat en/of opdracht geeft tot het verrichten van een of meerdere diensten of die producten afneemt.

4. Diensten: de diensten die F€®®Y tekent aanbiedt, zoals het visueel faciliteren van door de Opdrachtgever verzorgde bijeenkomsten of het geven van cursussen of trainingen, in het kader van door Opdrachtgever gegeven opdracht.

5. Producten: de producten die F€®®Y tekent levert, zoals illustraties, praatplaten, getekende presentaties, animaties of sketchnotes/visuele notulen, in het kader van door Opdrachtgever gegeven opdracht.

6. Opdracht: de uitvoering van de Overeenkomst door F€®®Y tekent of een door F€®®Y tekent ingeschakelde derde terzake het maken van illustraties, praatplaten, getekende presentaties, animaties of sketchnotes/visuele notulen of het visueel faciliteren van bijeenkomsten, overleggen of teamsessies georganiseerd door de Opdrachtgever of het geven van trainingen of cursussen aan Opdrachtgever gericht op overdracht van kennis m.b.t. (be)tekenen of een mengvorm van voornoemde producten of diensten.

7. Overeenkomst: de offerte met akkoord op dienstverlening of levering product waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.

8. Website: de website die F€®®Y tekent gebruikt is https://ferrytekent.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van F€®®Y tekent, elke offerte/aanbieding en overeenkomst die tot stand komt tussen Opdrachtgever en F€®®Y tekent en alle rechtshandelingen die daaruit voortvloeien.

2. Voordat een overeenkomst (via accepteren offerte, op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal F€®®Y tekent aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van F€®®Y tekent is gepubliceerd zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. Slechts in uitzonderlijke situaties kan afwijking van de algemene voorwaarden schriftelijk met F€®®Y tekent worden overeengekomen.

5. F€®®Y tekent en alle (rechts)personen die bij de uitvoering van een opdracht van Opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

7. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

8. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door F€®®Y tekent gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven binnen de opgegeven geldigheidsduur van het aanbod is aangegeven of indien Opdrachtgever binnen deze termijn geen bezwaren heeft opgegeven. Niettemin heeft F€®®Y tekent het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor F€®®Y tekent gegronde reden te weigeren ook al is het Aanbod door Opdrachtgever geaccepteerd.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen F€®®Y tekent niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.

3. Een Aanbod is slechts geldig indien dit Aanbod schriftelijk door F€®®Y tekent gedaan wordt of het aanbod van Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Levertijden in het aanbod van F€®®Y tekent zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht F€®®Y tekent niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte/aanbieding heeft aanvaard.

2. Indien Opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard langs elektronische weg door het bestelde product of de bestelde dienst te betalen, bevestigd F€®®Y tekent onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg (per e-mail). Indien Opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard door mondeling (tijdens de intake) akkoord te geven op het aanbod, wordt de bevestiging door F€®®Y tekent per e-mail verzonden met daarin het betreffende product en de betreffende dienst en prijsindicatie.

3. F€®®Y tekent is niet gehouden aan een aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. F€®®Y tekent kan zich, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, alsmede het aangaan van een overeenkomst op afstand. Indien Opdrachtgever hieraan niet voldoet, is F€®®Y tekent gerechtigd om een overeenkomst te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de uitvoering te stellen.

5. Opdrachtgever is verplicht een reeds bevestigd aanbod, c.q. tot stand gekomen overeenkomst te voldoen conform de opgegeven betalingsverplichting. Het (kosteloos) annuleren is in beginsel niet mogelijk. Indien Opdrachtgever de overeenkomst toch annuleert, is Opdrachtgever verplicht de daadwerkelijk gemaakte kosten te vergoeden. Een en ander geschiedt op basis van het vaste uurtarief van F€®®Y tekent welke is vastgesteld op € 100,00 per uur exclusief btw en evt. reis-/verblijfskosten.

6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden en nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, treden partijen in overleg en zullen partijen de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7. Indien de aanpassing van de overeenkomst tevens financiële consequenties heeft, zal F€®®Y tekent, Opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk informeren. Opdrachtgever is verplicht de meerkosten te betalen.

8. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien de gevraagde producten of diensten binnen de bedenktermijn van 14 dagen worden geleverd.

Artikel 5 – Visuele producten en diensten

1. Visuele producten opstellen: F€®®Y tekent stelt documenten op, variërend van illustraties, praatplaten, getekende presentaties, animaties of sketchnotes/visuele notulen, op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. Deze documenten zullen zoveel mogelijk ingaan op de situatie van Opdrachtgever. De producten worden in de basis digitaal aan de Opdrachtgever worden aangeleverd, waarbij F€®®Y tekent de bestandstypen .PDF (voor praatplaten en sketchnotes/visuele notulen), .JPG, .PNG of .TIFF (voor illustraties en getekende presentaties) hanteert. Voor animaties wordt de wijze van levering in onderling overleg bepaald en in de offerte gespecificeerd.

2. Visuele diensten verlenen: F€®®Y tekent levert faciliterende diensten, variërend van het visueel (bege)leiden van groepsbijeenkomsten en overleggen georganiseerd door de Opdrachtgever tot het geven van tekentrainingen of -cursussen aan de Opdrachtgever, op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. Deze dienstverlening zal zoveel mogelijk ingaan op de situatie van Opdrachtgever.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

1. F€®®Y tekent voert de overeenkomst uit met de grootst mogelijke zorgvuldigheid die verwacht mag worden van een goed opdrachtnemer.

2. De uitvoering van de diensten en/of producten kunnen geheel of gedeeltelijk door derden worden verricht indien dit vereist is voor een goede uitvoering van de overeenkomst.

3. Indien er sprake is van een gefaseerde uitvoering, of zolang de informatie van Opdrachtgever niet door F€®®Y tekent is ontvangen, zal de uitvoering van de dienst opgeschort zijn tot het moment dat de gevraagde informatie en gegevens ontvangen zijn door F€®®Y tekent. Vanaf dat moment vangt de termijn voor de oplevering aan.

4. F€®®Y tekent behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de diensten op te schorten of geheel te stoppen indien Opdrachtgever zich niet gehouden heeft aan zijn betalingsverplichting of de gevraagde informatie en/of gegevens niet of niet tijdig en/of volledig aanlevert, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of restitutie van reeds betaalde gelden.

5. F€®®Y tekent voert haar opdrachten/overeenkomsten uit naar Nederlands recht. De documenten zijn opgesteld voor in Nederland gevestigde bedrijven, waarbij de activiteit(en) waarop het document ziet, in Nederland wordt(en) uitgevoerd. De documenten zijn niet geschikt voor internationaal gebruik. Opdrachtgever verklaart zich te zullen onthouden van internationaal gebruik van de diensten en/of documenten. Indien Opdrachtgever de documenten buiten Nederland gebruikt, doet hij dat op eigen risico en verantwoordelijkheid.

6. Partijen kunnen de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is F€®®Y tekent nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

7. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de uitvoering van de dienstverlening, kan Opdrachtgever tot 14 dagen na ontvangst van het definitieve document of de geleverde dienst een klacht indienen. Hierin dient Opdrachtgever gemotiveerd te omschrijven waarom hij niet tevreden is en waarom hij recht heeft op restitutie. F€®®Y tekent beoordeelt enkel en alleen serieus gemotiveerde klachten. Indien de klacht onvoldoende gemotiveerd is, of er naar het uitsluitende oordeel van F€®®Y tekent geen redelijke grond voor de klacht bestaat, ontvangt Opdrachtgever geen geld terug. Is er naar het uitsluitende oordeel van F€®®Y tekent wel een gegronde klacht, ontvangt Opdrachtgever binnen 10 dagen het reeds betaalde geldbedrag terug. F€®®Y tekent heeft te allen tijde het recht om deze garantie te wijzigen, beperken en te stoppen.

Artikel 7 – Meerwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. F€®®Y tekent is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.

2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra (spoed)werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is F€®®Y tekent gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

3. Indien het meerwerk het gevolg is door een verkeerde inschatting, of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid te voorzien waren, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 8 – Gebruik van de Website

1. Elke gebruiker van de Website en Opdrachtgever is gebonden aan deze algemene voorwaarden door de website te gebruiken. Elke gebruiker van de website is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar eigen gebruik van de website. Gebruikers van de website dienen zorgvuldig om te gaan met de rechten die toekomen aan F€®®Y tekent en de andere gebruikers van de website.

2. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van F€®®Y tekent dient een gebruiker een intakegesprek te plannen of op een andere manier contact op te nemen met F€®®Y tekent.

3. In elk geval dient Opdrachtgever eerst een intakegesprek te hebben gehad met F€®®Y tekent alvorens F€®®Y tekent een aanvang met zijn werkzaamheden kan maken.

4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Indien deze gegevens onjuist zijn, is Opdrachtgever verplicht om dit zo spoedig mogelijk te herstellen. Opdrachtgever vrijwaart F€®®Y tekent voor alle schade, daaronder begrepen gevolgschade, die ontstaat als gevolg van het verstrekken van onjuiste gegevens.

5. F€®®Y tekent heeft te allen tijde het recht om de website aan te passen of onderdelen te verwijderen.

6. Opdrachtgever en gebruikers van de Website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie en getoonde tarieven op de website, of de gevolgen van via die informatie ontstane overeenkomsten.

Artikel 9 – Tarieven en betaling

1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging van F€®®Y tekent, kan Opdrachtgever de producten en diensten achteraf betalen na ontvangst van het document in concept of de dienst. Opdrachtgever is verplicht het document te betalen alvorens de definitieve versie van het document toegezonden wordt. Alle getoonde bedragen zijn exclusief btw en overige kosten (reis- en verblijfkosten, specifiek materiaalgebruik, etc.), tenzij expliciet anders aangegeven.

2. Indien Partijen een voorschot overeengekomen zijn dient dit voorschot door Opdrachtgever betaald te zijn alvorens F€®®Y tekent een aanvang zal maken met zijn werkzaamheden.

3. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

4. F€®®Y tekent kan directe kosten die in verband staan met het verlenen van de diensten aan Opdrachtgever in rekening brengen indien F€®®Y tekent dergelijke kosten heeft gemaakt. Kosten die hieronder vallen zijn onder andere, maar niet beperkt tot, reis, parkeer-, en verblijfkosten, kosten van vertalingen, koeriersdiensten en kosten van internationale telefoongesprekken. F€®®Y tekent zal Opdrachtgever hierover informeren.

5. Betaling door Opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen de opgegeven betalingstermijn, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum. Opdrachtgever is verplicht dit bedrag te voldoen. Opdrachtgever heeft ook na betaling recht op één (kosteloze) aanpassingsronde van het betreffende document. Alle aanpassingen hierna worden gezien als meerwerk, welke door Opdrachtgever op basis van het gebruikelijke uurtarief betaald dient te worden.

6. F€®®Y tekent is te allen tijde gerechtigd om de tarieven en voorwaarden van de aangeboden diensten aan te passen waarover Opdrachtgever tijdig geïnformeerd zal worden.

Artikel 10 – Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en zal Opdrachtgever een schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het opeisbare bedrag te voldoen.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal F€®®Y tekent zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke handelsrente (zijnde tenminste 5%) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW jo. artikel 241 Rv. Het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien F€®®Y tekent meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 11 – (Op)Levering

1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de producten, diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door F€®®Y tekent of er door andere omstandigheden, sprake is van vertraging, heeft F€®®Y tekent recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door F€®®Y tekent bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. F€®®Y tekent is in geen geval aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade ten gevolge van de vertraging.

3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is F€®®Y tekent gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. Ook ingeval van wijzigingen kan de planning c.q. oplevering aangepast worden.

4. F€®®Y tekent spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan F€®®Y tekent.

Artikel 12 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. F€®®Y tekent gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal F€®®Y tekent de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@ferrytekent.nl.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van F€®®Y tekent verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever F€®®Y tekent tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

3. Indien F€®®Y tekent op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 14 – Opschorting

1. F€®®Y tekent heeft het recht om de ontvangen of door hem gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien hij daar, indien hij was betaald wel toe verplicht zou zijn.

2. F€®®Y tekent is bevoegd de nakoming van de op hem rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van zijn facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. F€®®Y tekent is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van zijn werkzaamheden.

Artikel 15 – Overmacht

1. F€®®Y tekent is niet aansprakelijk wanneer hij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van F€®®Y tekent wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van F€®®Y tekent, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan F€®®Y tekent zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) ziekte van werknemers van F€®®Y tekent of door haar ingeschakelde derden en (xi) overige situaties die naar het oordeel van F€®®Y tekent buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 1 maand, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

Artikel 16 – Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het verrichten van visuele diensten of het leveren van producten via uitvoering van opdrachten door F€®®Y tekent (of door hem ingeschakelde derden) leidt tot aansprakelijkheid van F€®®Y tekent, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid van F€®®Y tekent zal nooit meer belopen dan de totale vergoeding die Opdrachtgever in het voorafgaande jaar aan F€®®Y tekent heeft betaald.

2. F€®®Y tekent is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door F€®®Y tekent geleverde producten of diensten, vertragingsschade en renteschade.

3. F€®®Y tekent is slechts aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.

4. De aansprakelijkheid van F€®®Y tekent is voorts beperkt tot het bedrag dat door zijn aansprakelijkheidsverzekering per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.

5. F€®®Y tekent niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites. F€®®Y tekent is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

6. F€®®Y tekent staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens F€®®Y tekent verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar verstrekte informatie en antwoorden. Het gebruik van de door F€®®Y tekent opgestelde visuele documenten komt hierdoor voor rekening en risico van Opdrachtgever zelf. F€®®Y tekent sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade die is ontstaan uit het gebruik van de door hem opgestelde visuele documenten. Ook is enige aansprakelijkheid van F€®®Y tekent uitgesloten terzake overeenkomsten waar F€®®Y tekent niet bij betrokken is geweest.

8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van F€®®Y tekent vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij F€®®Y tekent binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 17 – Juistheid en/of volledigheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van zijn gegevens in, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan F€®®Y tekent verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.

2. Opdrachtgever vrijwaart F€®®Y tekent van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid, alsmede voor aanspraken van derden.

Artikel 18 – Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart F€®®Y tekent voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden.

2. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan F€®®Y tekent verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 – Geheimhouding

1. F€®®Y tekent en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.

2. Indien F€®®Y tekent op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en F€®®Y tekent niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is F€®®Y tekent niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

3. De geheimhoudingsverplichting leggen F€®®Y tekent en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 20 – IE-rechten en auteursrechten

1. Alle rechten van intellectuele eigendom van (elektronische) informatie of ter beschikking gestelde documenten berusten uitsluitend bij F€®®Y tekent en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.

2. De documenten die Opdrachtgever afneemt zijn uitsluitend bedoeld voor het eigen gebruik van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van F€®®Y tekent rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van F€®®Y tekent en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door F€®®Y tekent opgeleverde zaken, dient F€®®Y tekent expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van F€®®Y tekent rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.

4. Elke inbreuk die Opdrachtgever maakt op de intellectuele eigendomsrechten van F€®®Y tekent, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 1.000,- euro (zegge: duizend euro) en een boete van € 100,- euro (zegge: honderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 21 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van F€®®Y tekent of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@ferrytekent.nl met als onderwerp “klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil F€®®Y tekent de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. F€®®Y tekent zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen F€®®Y tekent en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven de overige algemene voorwaarden onverkort van kracht. Partijen zullen de onverbindende en/of nietige bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling welke strekking zoveel mogelijk gelijk is aan de te vervangen bepaling(en) in het kader van deze algemene voorwaarden.

3. F€®®Y tekent kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website. F€®®Y tekent zal een wijziging van de algemene voorwaarden als bericht op zijn Website publiceren.

4. Alle geschillen tussen F€®®Y tekent en Opdrachtgever worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag.

Pin It on Pinterest